Verenigingsstatuten

STATUTEN van de zwartbles-fokkersgroep 12 november 2011 te Schelluinen, gemeente Giessenlanden

Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “zwartbles-fokkersgroep”, stamboekvereniging van
zwartblesschapenfokkers.
2. Zij is gevestigd te Schelluinen, gemeente Giessenlanden.

Doel en middelen
Artikel 2
1. De vereniging heeft als doel:
· het in stand houden en het verbeteren van de kwaliteit van het zwartblesschaap, evenals
het raszuiver fokken van het zwartblesschaap, dit in de ruimste zin.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
· het bevorderen en in stand houden van de raszuivere zwartblesschapenfokkerij.
· het organiseren en het houden van keuringen volgens de jurering- en keuringsafspraken.
· het geven van voorlichting over het zwartblesschaap.
· het opzetten en in stand houden van één of meerdere (hulp) stamboekregisters, volgens
het daartoe door de vereniging vast te stellen: “stamboek- en registratiereglement”,
waarin de zwartblesooien en rammen, die voldoen aan de eisen, zoals omschreven in het
“stamboek- en registratie reglement”, vermeld worden.
· het opleiden en begeleiden van deskundigen betreffende het zwartblesschaap.
· het bemiddelen in de aan- en verkoop van raszuivere zwartblesfokschapen.
· het samenwerken met andere verenigingen, die een gelijk of gelijksoortig doel hebben
als onze vereniging.
· voorts al datgene te doen, dat nuttig of bevorderlijk is ter bereiking van het doel van de
vereniging.

Duur
Artikel 3
De vereniging is vanaf heden aangegaan voor onbepaalde tijd.

Leden en begunstigers
Artikel 4
1. De leden zijn: gewone leden, buitengewone leden, partnerleden en ereleden.
2. Gewoon lid is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die
zich actief bezig houdt met de zwartblesschapenfokkerij en/of -schapenhouderij en als zodanig in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van deze statuten is toegelaten.
3. Buitengewoon lid is een natuurlijk of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die
zich niet (meer) actief bezig houdt met de zwartblesschapenfokkerij en/of -schapenhouderij en
als zodanig in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 van deze statuten als buitengewoon
lid is toegelaten.
4. Partners van gewone en buitengewone leden kunnen als partnerlid worden toegelaten. Zij betalen
een lagere contributie dan de gewone en buitengewone leden, zoals bepaald in de algemene
ledenvergadering en krijgen doordat zij geacht worden op hetzelfde adres woonachtig te zijn niet
nogmaals de zwartbles-info (=het verenigingsorgaan) toegezonden.
5. Erelid is diegene, die door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen als zodanig is
benoemd, op grond van het feit dat hij/zij zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging heeft
gemaakt.
6. Donateur is hij/zij, die zich als zodanig bij het bestuur heeft aangemeld en door het bestuur is
toegelaten. Hij/zij steunt de vereniging met een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan het
minimum wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Toelating leden en donateurs
Artikel 5
1. Degene, die gewoon- of buitengewoon lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de
secretaris. Een aanmelding via e-mail wordt gezien als een schriftelijke aanmelding. Aanmelden
kan ook via de website van de vereniging = www.zwartbles-fokkersgroep.nl.
2. Minderjarigen dienen de schriftelijke toestemming van ouders of voogd te tonen.
3. Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.
4. De secretaris geeft van de beslissing van het bestuur tot het al of niet toelaten schriftelijk kennis
aan de kandidaat.
5. Tussen (aspirant-) leden en/of (aspirant-) aangeslotenen mag niet worden gediscrimineerd.
6. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na
ontvangst van de kennisgeving een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Het beroep
moet schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
· door overlijden van een natuurlijk persoon of door ontbinding van een rechtspersoon.
· door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris. Dit kan uitsluitend geschieden
tegen het einde van een verenigingsjaar en moet voor een september door het lid
schriftelijk aan de secretaris zijn meegedeeld. Een afmelding bij de secretaris via e-mail
wordt ook gezien als een schriftelijke afmelding.
· door niet meer te voldoen aan de vereisten van het gewone lidmaatschap. In dit geval is
het betreffende gewone lid gerechtigd om toegelaten te worden tot het buitengewone
lidmaatschap.
· door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Dit kan te allen tijde en zonder
inachtneming van een opzegtermijn geschieden door het bestuur, wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
· door ontzetting. Dit kan alleen door het bestuur worden uitgesproken, wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging namens de vereniging en de ontzetting
door de algemene ledenvergadering. Hem/haar staat geen beroep open als hierna is bedoeld.
3. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot opzegging of ontzetting is genomen, wordt ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hem/haar staat
binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene ledenvergadering
open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft, dat het beroep behandeld kan worden in de eerstvolgende
door het bestuur voorgenomen algemene ledenvergadering, roept het bestuur binnen 4 weken na
ontvangst van het ingediende beroep een algemene ledenvergadering bijeen ter behandeling van
het beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich tijdens de behandeling van
het beroep op de algemene ledenvergadering te verdedigen.
5. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst en heeft geen
stemrecht.

Rechten en verplichtingen
Artikel 7
1. Onverminderd het overigens bij de wet of deze statuten bepaalde, hebben de leden het recht om
van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te
maken. Dit gebruik moet geschieden in overeenstemming met de bestaande of nog te maken
reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden, zoals die door het
bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.
2. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Tevens kan de algemene ledenvergadering besluiten, dat bij
aanvang van het lidmaatschap een door haar vast te stellen inschrijfgeld verschuldigd wordt.
3. De leden kunnen niet door opzegging de toepasselijkheid van een besluit tot verzwaring van de
financiële verplichtingen ten opzichte van zichzelf uitsluiten.
4. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is beëindigd of die zijn
geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de
contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
5. Alle op de invordering van de gelden vallende kosten komen voor rekening van de betrokkene.
De invordering van gelden met buitengewone middelen geschiedt krachtens bestuursbesluit.

Geldmiddelen en verenigingsjaar
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
· contributies van gewone leden, buitengewone leden en partnerleden, waarvan de
hoogte jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
· bijdragen van donateurs, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld.
· inkomsten uit eigen vermogen.
· inschrijfgelden, welke jaarlijks door de algemene ledenvergadering worden
vastgesteld.
· inkomsten welke verband houden met het in stand houden van de stamboekregisters.
· subsidies.
· schenkingen en makingen.
· toevallige baten.
2. Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van 1 oktober tot en met 30 september daarop
volgende.

Bevoegdheid Bestuur
Artikel 9
Na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van
de leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

Samenstelling Bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de
algemene ledenvergadering. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar als bestuursleden.
Tenminste drie bestuursleden moeten meerderjarig zijn.
De voorzitter, die in functie door de algemene ledenvergadering wordt benoemd, de secretaris en
de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden worden benoemd, geschorst
en ontslagen bij besluit van de algemene ledenvergadering.
2. Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Het bestuur kan besluiten dat meer dan één bestuurslid jaarlijks aftreedt.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.
3. Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na benoeming en nemen op het
rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. De algemene ledenvergadering kan voor
de aanvaarding een ander tijdstip vaststellen.
4. De schorsing van een bestuurslid, dat niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag,
eindigt door verloop van die termijn.
5. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in de schorsing als
bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het
bestuurslidmaatschap.
6. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen, doch blijft in functie totdat in de vacature is
voorzien.
7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een algemene ledenvergadering
gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Commissies / Adviseurs
Artikel 11
1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak
doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.
2. De adviseurs en/of de samenstelling van de commissies worden door het bestuur aan de algemene
ledenvergadering bekend gemaakt.

Vertegenwoordiging
Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur of twee leden van het
dagelijks bestuur gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Die
bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is slechts de handtekening van de penningmeester
vereist.
3. Voor het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhuren van
registergoederen, het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
medeschuldenaar verbindt en in het algemeen voor handelingen, welke een bedrag of waarde
(jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen) te boven gaan, behoeft het bestuur de
machtiging van de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid hebbende bestuursleden
in het openbaar verenigingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen welker
rechtsgebied de vereniging haar domicilie heeft, met hun functie binnen het bestuur worden
ingeschreven.

Algemene ledenvergadering
Artikel 13
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een
algemene ledenvergadering gehouden (jaarvergadering). De algemene ledenvergadering kan
echter de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
2. Een algemene ledenvergadering kan voorts gehouden worden krachtens een besluit van de
voorzitter of van het bestuur of op verzoek zoals blijkt uit een aangetekend schrijven van
tenminste 10% van de leden.
3. Ieder lid of zijn wettelijke vertegenwoordiger en iedere donateur heeft toegang tot de algemene
ledenvergadering en heeft de bevoegdheid daar het woord te voeren en voorstellen te doen.

Agenda algemene ledenvergadering
Artikel 14
1. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat tenminste de volgende punten:
· verkiezing van bestuursleden.
· jaarverslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar.
· rekening en verantwoording door het bestuur, over het bestuur zoals dat in het afgelopen
verenigingsjaar gevoerd is.
· verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie over het door de
penningmeester gevoerde beleid over het afgelopen verenigingsjaar.
· begroting voor het opvolgende verenigingsjaar.
· benoeming kascontrolecommissie voor het opvolgende verenigingsjaar.
2. De agenda van een algemene ledenvergadering wordt overigens door het bestuur vastgesteld,
met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
3. Op verzoek zoals blijkt uit een aangetekend schrijven van tenminste 10 % van de leden, is het
bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te plaatsen, mits zodanig verzoek wordt
ontvangen tenminste tien dagen voor de algemene ledenvergadering, de dag van ontvangst en de
dag van de vergadering niet meegerekend.

Oproeping voor de algemene ledenvergadering
Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door
middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste
zeven dagen van tevoren, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend.
Voor een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding is deze termijn tenminste veertien dagen.
2. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden algemene
ledenvergadering, evenals de agenda en eventueel relevante stukken.
3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in artikel 13 lid 2 ( 10 % van de leden verzoeken tot het
houden van een algemene ledenvergadering ) binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan op de wijze, zoals bepaald in lid 1 van
dit artikel 15.
4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het
vorige lid bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeen roepen via een advertentie in een veel
gelezen periodiek.

Besluitvorming in de algemene ledenvergadering
Artikel 16
1. Alle besluiten van de algemene ledenvergadering worden vastgesteld bij volstrekte meerderheid
van stemmen, tenzij in de wet of in deze statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Ieder lid, zoals genoemd in artikel 4 punt 1, heeft één stem. Ieder lid kan zijn/haar stem door een
ander lid als zijn/haar gevolmachtigde laten uitbrengen.
3. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de
vergadering anders besluit.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over
personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats
tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede
stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Statutenwijziging
Artikel 17
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen
met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen. In deze
vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft
van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet
eerder dan vijftien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een
besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tweederde
van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift
van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden ter
inzage toesturen.
4. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is verleden.

Ontbinding en vereffening
Artikel 18
1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een algemene ledenvergadering ten
minste tweederde van het aantal, daar aanwezige, stemgerechtigde leden van de vereniging zich
daarvoor verklaren. Niet aanwezige leden kunnen hun stem, via een volmacht aan één van de
wel aanwezige leden, uitbrengen.
Elk lid mag maximaal van twee andere leden een volmacht hebben ontvangen.
In deze vergadering moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn, waarbij degenen, die
via volmacht hun stem willen uitbrengen meetellen als aanwezig lid.
2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste
tien dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van tweederde van het
aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden
meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening
door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor doeleinden, door de algemene
ledenvergadering te bepalen, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen zoveel mogelijk van kracht.
7. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd “in vereffening”

Huishoudelijk reglement
Artikel 19
1. Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voorzover
nodig, nadere regels over het lidmaatschap, de introductie, het vaststellen van de contributie en
inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefening
van het stemrecht, de wijze van benoeming van bestuursleden en commissieleden.
2. Het huishoudelijk reglement kan slechts in overeenstemming met het in artikel 17 lid 1, 2 en 3
bepaalde worden gewijzigd.
3. Op voorstel van het bestuur stelt de algemene ledenvergadering de reglementen vast, met
betrekking tot:
· de stamboekregisters, tenminste bevattende de vereisten, waaraan de zwartblesschapen dienen
te voldoen.
· de jurering- en keuringsvereisten, tenminste bevattende de vereisten, waaraan de juryleden
en/of keurmeesters dienen te voldoen en de normen, die de juryleden en/of keurmeesters in
acht moeten nemen bij het keuren van de zwartblesschapen.
4. De algemene ledenvergadering kan voor andere onderwerpen reglementen vaststellen.
5. De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van, of die in strijd zijn
met, de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijkingen door de wet of de
statuten worden toegestaan.
Aldus opgemaakt en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering gehouden op 12 november
2011 te Putten.

De voorzitter, W.van Eijkern De secretaris, A.M.Lahaye-Meijer