Geschillenreglement

 

Geschillenreglement van de zwartbles-fokkersgroep.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Dit reglement is opgesteld als aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement van de zwartbles-fokkersgroep en wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering.

Dit geschillenreglement is van toepassing op alle leden van de zwartbles-fokkersgroep.

Artikel 2. Geschillencommissie

 1. Indien daartoe de noodzaak bestaat wordt door het bestuur, op ad hoc basis een mediator en indien nodig een geschillencommissie ingesteld. De leden daarvan worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat daarover verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering.
 2. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en een of twee leden, afhankelijk van het geschil.
 3. De voorzitter hoeft geen lid te zijn van de zwartbles-fokkersgroep
 4. De voorzitter van de geschillencommissie wordt door het bestuur in deze functie benoemd.
 5. Een lid van de geschillencommissie mag niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien het lid persoonlijk of uit andere hoofde bij die zaak betrokken is (geweest).

Artikel 3. Procedure

 1. De mediator behandelt het geschil in eerste instantie. Indien dit niet tot een oplossing van het geschil leidt zal het bestuur op ad hoc basis een geschillencommissie in het leven roepen.
 2. De geschillencommissie zal de behandeling van het geschil schriftelijk vastleggen.
 3. Anoniem ingebrachte meldingen van geschillen worden niet in behandeling genomen.
 4. Er kunnen door de geschillencommissie getuigen worden gehoord en/of deskundigen worden ingeschakeld. Leden van de zwartbles-fokkersgroep, die als getuige moeten worden gehoord, c.q. als deskundige worden ingeschakeld, zijn verplicht hieraan medewerking te verlenen. Uiteraard zijn getuigen bovendien verplicht de waarheid te spreken. De geschillencommissie waarborgt de anonimiteit van de getuigen en de vertrouwelijkheid van de door de getuigen verstrekte gegevens.
 5. De geschillencommissie kan al dan niet onvoorwaardelijk overgaan tot de volgende uitspraak c.q. straf: 1. berisping 2. geldboete  3. uitsluiting van het bekleden van een functie binnen de zwartbles-fokkersgroep.  4. het publiceren van de uitspraak in de zwartbles-info.  5. schorsing voor de duur van maximaal één jaar  6. royement van het lidmaatschap.
 6. Wordt een straf voorwaardelijk opgelegd, dan wordt daaraan een proeftijd verbonden van maximaal twee jaar.
 7. De geschillencommissie kan de betrokkene in geval van oplegging van een straf tevens veroordelen in de kosten van de geschillenprocedure, wanneer daartoe aanleiding is. Wanneer de betrokkene vrijgesproken wordt, kan hij of zij, bij de zwartbles-fokkersgroep een verzoek indienen tot vergoeding van in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reiskosten. Dit verzoek dient in ieder geval binnen drie maanden na de uitspraak te zijn ingediend. Tot vergoeding van andere kosten is de zwartbles-fokkersgroep niet gehouden.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak binnen veertien dagen, nadat zij het onderzoek heeft gesloten, schriftelijk met meerderheid van stemmen. De uitspraak dient vergezeld te zijn van een motivatie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.
 9. De uitspraak wordt per aangetekende post binnen één week aan de betrokkene en het bestuur toegezonden.

Artikel 5. Tenuitvoerlegging

 1. Het bestuur van de zwartbles-fokkersgroep is belast met de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf. Deze tenuitvoerlegging kan beginnen vanaf de dag volgend op de verzenddatum van de uitspraak.
 2. Tegen de uitspraak van de geschillencommissie kan door betrokkene éénmaal herziening worden aangevraagd. Dit is mogelijk, indien zich nieuwe feiten en/of omstandigheden hebben voorgedaan, die zeer waarschijnlijk tot een andere uitspraak zouden hebben geleid indien deze bekend waren geweest tijdens de procedure. In voorkomend geval wordt de procedure herhaald, overeenkomstig het bepaalde in art. 3 en 4 van dit reglement. In een aanvraag tot herziening dienen bovengenoemde feiten en/of omstandigheden te worden vermeld.

 

Aldus vastgesteld, te Putten, in de algemene leden vergadering van de zwartbles-fokkersgroep

van 10 november 2018.