Clubdag 2020

Helaas kon de clubdag van 2020 niet doorgaan.

Spitichern├┤ch koe de klubdei fan 2020 net trochgean.